Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp 2017 – 2018

Quy tinh thưc hiện và các biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 – 2018

Thông tin chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1JC5yBh3tqVk6TxF5BGxP9jou8QqGSJWF

Các biểu mẫu đào tạo và quy trình học vụ

Các biểu mẫu liên quan đến đào tạo và quy trình học vụ liên quan đến khoa và trường, sinh viên có thể voa đường link sau:

http://www.iuh.edu.vn/vi//vi/van-ban-tien-ich-fi19/bieu-mau-dao-tao-a1149.html