Chương Trình Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Nhiệm Kỳ 2017 – 2019

ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Nhiệm kỳ 2017 – 2019

 

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM – CHỦ ĐỀ HÀNH ĐỘNG
  2. Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng phong trào hoạt động Đoàn Khoa từng bước đi vào chiều sâu gắn liền nhiệm vụ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong góp phần vào sự phát triển của Khoa, nhà trường và khẳng định thương hiệu của nhà trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên thành phố, xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn và cuộc vận động “4 xây – 3 chống”. Đầu tư trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên song song với đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện gắn với chuyên môn.

Tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, gắn với nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, đẩy mạnh thực hiện các chương trình sinh “viên nghiên cứu khoa học – Euréka”, “Ý tưởng sáng tạo Công nghiệp”, tổ chức để sinh viên thực hiện hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Tập trung công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đẩy mạnh sự chủ động của Đoàn khoa, nâng chất hoạt động của chi đoàn sinh viên; triển khai đồng bộ và hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2017 – 2019. Nâng cao công tác quản lý, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Chi đoàn

Thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

  1. Khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ   “……………………………………………………..”
  1. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

– 100% cán bộ đoàn đạt kết quả tín nhiệm cuối năm.

– Tham gia chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường với 3 đề tài trở lên được công nhận; và 2 đề tài vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ.

– Phát triển 750 đoàn viên mới.

– Bồi dưỡng, giới thiệu sang Đảng công nhận đối tượng Đảng tối thiểu 1 Đoàn viên ưu tú.

– 70% cán bộ Đoàn – Hội được trang bị ít nhất 02 kỹ năng nghiệp vụ công tác.

– 70% Đoàn viên đạt xếp loại Khá trở lên trong chương trình Rèn luyện Đoàn viên.

– Thành lập 4 CLB- Đội nhóm về học thuật, văn hóa, thể thao.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác giáo dục của Đoàn

1.1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

a.Mục tiêu

Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách; đồng thời chú trọng các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức chính trị trong đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, làm cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị – tư tưởng trên cơ sở đảm bảo vai trò định hướng chính trị của Đoàn.

b.N