Danh sách cố vấn học tập các lớp năm học 2017 – 2018

wbta_x6_single

Danh sách cố vấn học tập các lớp năm học 2017 – 2018

1. Các lớp khoá mới nhập học năm 2017 – 2018:

STT LỚP  HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN  ĐiỆN THOẠI  EMAIL
1 DHOT13A Nguyễn Doãn Dương 0919048369 nguyendoanduong@iu.edu.vn
2 DHOT13B Ng. Ngọc Huyền Trang 0984179366 nguyenngochuyentrang@iuh.edu.vn
3 DHOT13C Nguyễn Văn Sỹ 0938258697 nguyenvansy@iuh.edu.vn
4 DHOT13D Trần Minh Tiến 0987375486 tranminhtien@iuh.edu.vn
5 DHOT13E Bùi Chí Thành 0909660490 buichithanh@iuh.edu.vn
6 CDOT18A Nguyễn Văn Sỹ 0938258697 nguyenvansy@iuh.edu.vn
7 CDOT18B Trần Minh Tiến 0987375486 tranminhtien@iuh.edu.vn
8 CDOT18C Phạm Quang Dư 0902351788 phamquangdu@iuh.edu.vn
9 CDOT18D Phạm Quang Dư 0902351788 phamquangdu@iuh.edu.vn
10 CDOT18E Hồ Anh Cường 0973415786 hoanhcuong@iuh.edu.vn
11 CDOT18F Nguyễn Bảo Lộc 0988432455 nguyenbaoloc@iuh.edu.vn
12 CDOT18G Nguyễn Bảo Lộc 0988432455 nguyenbaoloc@iuh.edu.vn

2. Các lớp khoá cũ:

STT LỚP  HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN  ĐiỆN THOẠI  EMAIL
1 DHOT12A Phan Văn Nhựt 0913111949 phanvannhut@iuh.edu.vn
2 DHOT12B Phan Văn Nhựt 0913111949 phanvannhut@iuh.edu.vn
3 DHOT12C Nguyễn Doãn Dương 0919048369 nguyendoanduong@iuh.edu.vn
4 DHOT12D Nguyễn Quốc Sỹ 0989990837 nguyenquocsy78@iuh.edu.vn
5 DHOT12E Lý Văn Trung 0985018603 lyvantrung@iuh.edu.vn
6 DHOT12AVL Nguyễn Xuân Ngọc 0908408664 nguyenxuanngoc@iuh.edu.vn
7 DHOT11A Trần Anh Sơn 0986675855 trananhson@iuh.edu.vn
8 DHOT11B Đặng Tiến Phúc 0905297192 dangtienphuc@iuh.edu.vn
9 DHOT11C Lê Minh Đảo 0986642528 leminhdao@iuh.edu.vn
10 DHOT11D Nguyễn Quốc Sỹ 0989990837 nguyenquocsy78@iuh.edu.vn
11 DHOT11E Trần Anh Sơn 0986675855 trananhson@iuh.edu.vn
12 DHOT10A Hoàng Ngọc Dương 0948467373 hoangngocduong@iuh.edu.vn
13 DHOT10B Trần Văn Nguyện 0919247266 tranvannguyen@iuh.edu.vn
14 DHOT10C Trần Văn Nguyện 0919247266 tranvannguyen@iuh.edu.vn
15 DHOT10D Hồ Anh Cường 0973415786 hoanhcuong@iuh.edu.vn
16 DHOT10E Hà Thanh Liêm 0938252321 hathanhliem@iuh.edu.vn
17 NCOT10A Lý Văn Trung 0985018603 lyvantrung@iuh.edu.vn
18 NCOT10B Ng. Ngọc Huyền Trang 0984179366 nguyenngochuyentrang@iuh.edu.vn
19 NCOT10C Võ Lâm Kim Thanh 0975001247 volamkimthanh@iuh.edu.vn
20 NCOT10D Bùi Chí Thành 0909660490 buichithanh@iuh.edu.vn
21 NCOT9A Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu@iuh.edu.vn
22 NCOT9B Võ Lâm Kim Thanh 0975001247 volamkimthanh@iuh.edu.vn
23 NCOT9C Nguyễn Bảo Lộc 0988432455 nguyenbaoloc@iuh.edu.vn
24 NCOT9D Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu@iuh.edu.vn

 

Để lại một bình luận