Một số biểu mẫu cần thiết khi làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

https://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xN1VqeDlpV2NibFE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xWS0xMFNVZnlVcnc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xekFvUkN6a0tQOG8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xQThTb2hKY1BDSEE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xTHRteHdWSTdzSFU/view?usp=sharing

Để lại một bình luận